Podmienky inzercie a podmienky používania on-line služieb:

Podmienky používania on-line služieb sú záväzné pre všetky inzeráty na všetkých www stránkach vo vlastníctve spoločnosti FIMM Consult, spol. s.r.o., ako aj na stránkach zmluvných partnerov tejto spoločnosti. Internetové stránky spoločnosti FIMM Consult, spol. s.r.o. a internetové stránky jej zmluvných partnerov podliehajú ochrane na základe autorského práva.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť FIMM Consult, spol. s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu avizo.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejňovať inzeráty a poskytovať reklamu, na všetkých www stránkach v jeho vlastníctve, ako aj na stránkach jeho zmluvných partnerov.

1.2. Zadávateľ inzerátu/inzerátov (ďalej len "zadávateľ alebo “objednávateľ“) je fyzická, alebo právnická osoba ako priamy zákazník, ako aj sprostredkovateľská reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamný inzerát na stránke avizo.sk alebo na internetových stránkach zmluvných partnerov spoločnosti FIMM Consult, spol. s.r.o.

1.3. Obsah on-line služieb je chránený autorským zákonom. On-line službami sa rozumie uverejnenie občianskej, firemnej inzercie, služby spojené s prácou s inzerciou. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom prevádzkovateľom sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

II. Registrácia

2.1. Registrácia prebieha zriadením klientského konta na inzertnom serveri avizo.sk.

2.2. V registrácii musí objednávateľ uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne.

2.3.Používatelia môžu prostredníctvom svojho profilu inzeráty pridávať, editovať, upravovať alebo rušiť. O zmene registračných údajov musí objednávateľ upovedomiť prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje v klientskej zóne.

2.4. Používateľ registráciou v systéme avizo.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (meno a priezvisko inzerenta pri svojich inzerátoch).

III. Základné pravidlá

3.1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

3.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

3.3. Služby portálov prevádzkovateľa sú poskytované pre súkromného inzerenta bezplatne, až na niekoľko výnimiek pri zadávaní inzerátov do konkrétnych kategórií, ktoré môžu byť spoplatnené jednorázovým poplatkom uvedeným priamo v zozname kategórií pri pridávaní inzerátu.

3.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť inzerciu, prípadne ju dodatočne zmazať, ak by menovite poškodila inú osobu alebo firmu, prípadne by malo ísť o inzerciu s nepovolenou reklamou, textom, ktorý je protizákonný, peňažné hry, predaj liekov, inzerciu, v ktorej sa požaduje vopred finančná čiastka, inzerciu priečiacu sa spoločenskej etike, inzerciu, ktorej text je nezrozumiteľný, rovnako ako inzerciu, ktorá je zavádzajúca a klamlivá.

IV. Ochrana osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a lokalita, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade odosielania poštovej zásielky, ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.

4.2. Užívateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti FIMM Consult, spol. s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 17322987 (Ďalej ako „FIMM Consult“), pri registrácií do služby za účelom uverejnenia inzercie, na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas zadávateľa.

4.3. Máte právo Vami daný súhlas kedykoľvek odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby - gdpr@avizo.sk - alebo listom na adresu spoločnosti. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky FIMM Consult potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.

4.5. Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré zadávateľ (inzerent) nechá voľne prístupné pre návštevníkov portálov prevádzkovaných prevádzkovateľom.

4.6. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov kliknite na odkaz: Ochrana osobných údajov