Pravidlá pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou FIMM Consult, spol. s.r.o. (platné od 1. júla 2020):

I. Predmet úpravy
1.1. Predmetom úpravy Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) sú vzťahy medzi vydavateľom a objednávateľom, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v tlačených a elektronických médiách, ktoré vydáva alebo spravuje spoločnosť FIMM Consult, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Zadunajská cesta 8, IČO: 17322987 (ďalej len vydavateľ ).

1.2. Obchodné podmienky sú všeobecné a platia pre každú právnickú a fyzickú osobu, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie v zmysle bodu 1.1. alebo právnickú osobu, ktorá sprostredkúva alebo zabezpečuje uverejnenie inzercie v zmysle bodu 1.1. pre tretiu osobu. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú tiež na fyzickú osobu, ktorá objednáva uverejnenie inzercie v mene alebo na účet inej fyzickej osoby (ďalej len objednávateľ ).

1.3. Úpravu vzťahov medzi vydavateľom a objednávateľom, odlišnú od týchto VOP, môže upraviť Zmluva o spolupráci pri uverejňovaní inzercie alebo Zmluva o vyhotovení plošnej inzercie.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1. Uverejňovanie inzercie prebieha na základe písomnej objednávky zadanej/vystavenej objednávateľom, ktorá musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie, najmä:
a) obchodné meno objednávateľa, bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH a presnú adresu sídla objednávateľa, na ktorú bude vydavateľ posielať faktúru za uverejnenie inzercie, prípadne označenie korešpondenčnej adresy, na ktorú bude vydavateľ zasielať faktúru,
b) v prípade, ak je objednávateľom inzercie reklamná agentúra, je potrebné uviesť označenie klienta, v prospech ktorého objednávateľ inzerciu objednáva, vrátane názvu inzerovaného produktu,
c) číslo alebo iné evidenčné označenie objednávky,
d) označenie vydavateľa, názov tlačeného alebo elektronického média, v ktorom má byť inzercia uverejnená,
e) forma inzercie (plošný inzerát, riadková inzercia, reklamný článok, vkladaná inzercia, reklamný banner a pod.),
f) veľkosť, resp. formát inzerátu s rozmermi v milimetroch (tlačené periodiká) alebo v pixeloch (elektronické médiá),
g) farebnosť inzerátu,
h) počet inzerátov (tlačené periodiká) alebo počet zobrazení inzertných formátov (elektronické médiá),
i) požadované termíny uverejnenia (dátum vydania) alebo obdobie uverejnenia,
j) presný text inzerátu, prípadne hotovú grafickú predlohu inzerátu,
k) popis predlôh jednotlivých inzerátov v prípade ich striedania,
l) ďalšie prípadné požiadavky a špecii kácie (požadované umiestnenie, redakčná strana, inzertná strana, expresné zverejnenie a pod.),
m) meno a spojenie na pracovníka zodpovedného za danú objednávku,
n) dátum vystavenia a podpis objednávateľa
(ďalej tiež ako „objednávka“).

2.2. Objednávateľ doručí objednávku osobne do sídla vydavateľa, zašle ju poštou alebo e-mailom priamo na adresu vydavateľa, prípadne vyplní objednávkový formulár na webovej stránke vydavateľa. Pokiaľ objednávka neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v bode 2.1., vydavateľ vyzve objednávateľa na doplnenie objednávky. V prípade, že tak objednávateľ bezodkladne neurobí, vydavateľ nie je povinný takto objednanú inzerciu uverejniť. Objednávky zaslané e-mailom, musia byť následne potvrdené listom. Podaním objednávky a objednaním uverejnenia inzercie objednávateľ akceptuje obchodné a technické podmienky vydavateľa uvedené vo VOP a Technických podmienkach inzercie, ktorých aktuálna verzia je zverejnená na internetovej stránke www.avizo.sk

2.3. Akékoľvek zmeny v objednávke je objednávateľ povinný písomne oznámiť vydavateľovi najneskôr do dňa uzávierky objednávok pre vydanie, ktorého sa zmena týka.

2.4. Doručením objednávky dochádza k zmluvnému vzťahu a objednávateľovi vzniká nárok na nezmenenú cenu inzercie počas obdobia uvedeného na objednávke, a to aj v prípade platnosti nového cenníka v danom čase.

2.5. Vydavateľ môže na vyžiadanie objednávku potvrdiť svojim podpisom priamo na formulári objednávky alebo samostatnou písomnou formou a zašle potvrdenie poštou, e-mailom, alebo ho priamo doručí objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia objednávky vydavateľovi.

2.6. Písomnosti a účtovné doklady adresované zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania/ bydliska uvedenú v objednávke alebo potvrdení objednávky alebo zapísanú v obchodnom registri sa budú na základe týchto VOP považovať za doručené druhej zmluvnej strane uplynutím 5-teho dňa odo dňa podania písomnosti na poštovú prepravu, bez ohľadu na to, či sa zmluvná strana, ktorej je písomnosť alebo účtovný doklad adresovaný, s jej obsahom oboznámi alebo nie.

2.7. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku na inzerciu, ktorej obsah alebo forma je v rozpore s platnými právnymi normami SR alebo by mohol zasiahnuť do osobnostných práv fyzickej alebo právnickej osoby alebo by iným spôsobom mohol poškodiť záujmy vydavateľa. O odmietnutí takej objednávky je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Vydavateľ je oprávnený z vyššie uvedených dôvodov neuverejniť ani inzerciu objednanú vo vydavateľom potvrdenej objednávke, ak z objednávky nebolo možné vopred identifikovať obsah alebo formu inzercie.

2.8. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku na inzerciu, alebo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie aj v prípade, ak objednávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach v zmysle článku V. týchto VOP.2.9. Objednávka, ktorá nie je výrazne označená ako nezáväzná, alebo predbežná, sa považuje za záväznú. Za zrušenie každej záväznej objednávky, prípadne jej časti, je objednávateľ povinný uhradiť storno poplatky uvedené v cenníku platnom v čase zrušenia objednávky, alebo v doložke Zmluva o vyhotovení plošnej inzercie.

2.10. Vydavateľ je povinný rezervovať pre objednávateľa inzertnú plochu na základe predbežnej objednávky, alebo písomnej rezervácie až do obdržania záväznej objednávky alebo jej písomného zrušenia. Táto povinnosť vydavateľa sa končí 10 pracovných dní pred prvým plánovaným uverejnením inzercie v periodiku Avízo, v elektronických médiách vydavateľa a 15 pracovných dní pred uverejnením v ostatných periodikách vydavateľa. Pri špeciálnych projektoch sa končí rezervácia priestoru na inzerciu 15 dní pred termínom uzávierky objednávok, ktorý je uvedený v cenníku inzercie konkrétneho projektu. Vydavateľ akceptuje rezervácie iba v písomnej forme, pričom za platnú rezerváciu je možné považovať iba vydavateľom potvrdenú písomnú rezerváciu.

2.11. Politickou inzerciou sa rozumie inzercia, v ktorej sú prezentované/propagované voľby, politické strany, združenia politických strán, jednotliví kandidáti vo voľbách alebo ich konanie, činnosť alebo podozrenia, ktoré sa týkajú týchto subjektov. Politickou reklamou sa rozumie aj inzercia, ktorej predmetom je negatívna kampaň voči konkrétnej politickej strane alebo kandidátovi vo voľbách.

III. Záväzky vydavateľa

3.1. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť inzertnú plochu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených vo vydavateľom potvrdenej objednávke a zabezpečiť uverejnenie inzercie v závislosti od dodaných podkladov v zodpovedajúcej kvalite, a to v súlade s platnými Technickými podmienkami inzercie a kapacitnými možnosťami výroby periodika, resp. ostatných produktov vydavateľstva. Vydavateľ prekontroluje tlačové podklady alebo podklady v elektronickej forme dodané objednávateľom. Vydavateľ je povinný písomne potvrdiť ich prijatie, ak o to objednávateľ požiada.

3.2. Pokiaľ sa v priebehu spracovania prejavia nedostatky v podkladoch objednávateľa, ktoré neboli zrejmé pri ich odovzdávaní vydavateľovi, bude inzercia spracovaná na úrovni zodpovedajúcej príslušným nedostatkom v kvalite podkladov.

3.3. Vydavateľ je oprávnený používať grafické predlohy k inzerátom, alebo ich časti, výhradne na účely inzercie v zmysle objednávky, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Akékoľvek zásahy do grafickej predlohy inzerátu (oprava gramatických a štylistických chýb a pod.) je vydavateľ oprávnený vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

3.4. Vydavateľ si vyhradzuje právo označiť inzertnú stranu i inzerát vhodným slovným spojením, skratkou, číselným označením alebo ich kombináciou v zmysle zákona o reklame ako aj za účelom vhodnej identifikácie pre čitateľa. Napríklad: reklamný článok, inzercia, XP-898 a pod.

IV. Záväzky objednávateľa

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje objednať inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom je povinný dodržiavať platný cenník inzercie, rešpektovať technické podmienky, kapacitné možnosti a dodacie termíny vydavateľa, s ktorými bol oboznámený a tieto VOP.

4.2. Objednávateľ zodpovedá za formálnu, grafickú a obsahovú stránku objednaných inzerátov/inzercie alebo inej platenej správy, ako aj za prípadné škody, ujmy alebo ušlé zisky akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na základe obsahu uverejnenej inzercie. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia inzercie/platenej správy bude tretia osoba nárokovať náhradu škody, ušlého zisku alebo nemajetkovú ujmu je objednávateľ povinný a zaväzuje sa nahradiť vydavateľovi nároky tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa objednávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť v takom prípade aj všetky náklady súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou inzerciou (napr. súdne poplatky alebo trovy právneho zastúpenia).

4.3. Objednávateľ je povinný, v prípade hotových inzertných predlôh určených na uverejnenie, dodať grafické predlohy pre inzerciu vydavateľovi podľa vopred dohodnutých termínov uzávierok.

4.4. Objednávateľ je povinný, v prípade podkladov pre výrobu inzertných predlôh v inzertnej kancelárii, dodať grafické predlohy pre inzerciu v denníku najneskôr 5 pracovných dní pred uverejnením, pre inzerciu v ostatných periodikách alebo pre uverejnenie na webe najneskôr 10 pracovných dní pred uverejnením. Pre špeciálne projekty je uzávierka dodania podkladov pre výrobu inzertných predlôh vyrábaných v inzertnej kancelárii 15 dní pred termínom, ktorý je uvedený v platnom harmonograme, ak sa nedohodne inak.

4.5. Objednávateľ je povinný dodávať podklady v zmysle Technických podmienok inzercie pre novinové vydanie, vydanie na SC papieri a inzercie v elektronických médiách vydavateľa, resp. v zmysle technických podmienok pre konkrétne špeciálne projekty, ktoré sú uvedené v cenníku konkrétneho projektu. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za kvalitu tlače a kvalitu zobrazenia v internetových médiách v prípade nedodržania technických podmienok pri výrobe podkladov zo strany objednávateľa.

4.6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť objednávku. V takomto prípade je povinný zaplatiť storno poplatky podľa cenníka inzercie, platných v čase zrušenia objednávky, alebo v doložke Zmluva o vyhotovení plošnej inzercie.

4.7. Objednávateľ zodpovedá za formálnu, grafickú a obsahovú stránku politickej inzercie, ako aj za prípadné škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na základe obsahu uverejnenej inzercie. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia politickej inzercie bude tretia osoba nárokovať náhradu škody alebo nemajetkovú ujmu je objednávateľ povinný a zaväzuje sa nahradiť vydavateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne vydavateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa objednávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť v takom prípade aj všetky náklady súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou politickou inzerciou.

V. Cena a platobné podmienky

5.1. Cena za uverejnenie inzerátu vrátane prirážok a zliav je stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia inzerátu, a je platná pri platbe vopred. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (grafické úpravy predlôh a podkladov, vkladaná inzercia nad 50 g a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníkov inzercie sa nachádza na www.avizo.sk

5.2. Pod pojmom redakčná strana sa rozumie vydavateľom určená novinová strana, na ktorej sa nachádza aspoň jeden redakčný materiál. Pod pojmom inzertná strana sa rozumie vydavateľom určená novinová strana, na ktorej sa nenachádza žiadny redakčný materiál.

5.3. Pod pojmom požadované miesto sa rozumie presne špecii kovaná strana, rubrika, umiestnenie (napr. strana č. 5, rubrika Ekonomika, inzercia na dvoch po sebe nasledujúcich pravých stranách a pod.) v rámci technických a kapacitných možností vydavateľa.

5.4. Cenu za uverejnenie inzerátov zaplatí objednávateľ na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry pre úhradu vopred, a to prevodom na účet vydavateľa alebo v hotovosti (max. vo výške zákonom prístupnej hotovostnej platby). Faktúry pre úhradu vopred sú vystavované so splatnosťou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom uverejnenia inzercie, pričom za deň úhrady inzercie sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet vydavateľa. Po uverejnení inzercie zašle vydavateľ objednávateľovi zúčtovaciu faktúru v zmysle platných právnych predpisov v čase uverejnenia inzerátu. Pre okamih doručenia faktúry vydavateľa objednávateľovi platí ustanovenie bodu 2.6. týchto VOP primerane.

5.5. V prípade, že objednávateľ zruší časť objednávky a vydavateľ mu v priebežnej fakturácii poskytol zľavy, ktoré sa týkali celej objednávky, objednávateľ je povinný a zaväzuje sa vzniknutý rozdiel medzi cenou objednávky a platným cenníkom inzercie uhradiť vydavateľovi na základe faktúry do 14 dní od zrušenia danej časti objednávky.

5.6. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu objednávateľa v objednanom termíne uverejnia z dôvodu nedodania podkladov zo strany objednávateľa v zmysle článku IV., bodu 4.3. a 4.4. VOP, je objednávateľ povinný uhradiť vydavateľovi plnú výšku ceny inzercie objednanej na tento termín uverejnenia.

5.7. V prípade objednávky objednávateľa na uverejnenie politickej inzercie, účtuje vydavateľ 20 % príplatok k cenám uvedeným v bode 5.1. týchto VOP.

5.8. V prípade, že objednávateľ v inzeráte uvedie aj logo ďalšieho partnera, má vydavateľ právo požadovať príplatok za double branding v zmysle platného cenníka. Neštandardná a nadštandardná inzercia, logá iných partnerov v inzercii objednávateľa sú predmetom individuálneho nacenenia.

VI. Reklamačné podmienky

6.1. Vydavateľ zodpovedá za uverejnenie inzercie podľa údajov uvedených v platnej a potvrdenej objednávke objednávateľa a dodaných podkladov, pokiaľ boli dodržané všetky termíny odovzdávania inzertných podkladov v zmysle článku IV., bodu 4.3. a 4.4. VOP a technické podmienky výroby periodika, uverejnenia v elektronických médiách, resp. v špeciálnych projektoch a ich aktuálna verzia je zverejnená na internetovej stránke www.avizo.sk

6.2. Objednávateľ je povinný nedostatky zistené v inzercii reklamovať u vydavateľa písomne a bez zbytočného odkladu. Objednávateľ musí nedostatky popísať a uviesť požiadavky na ich nápravu. Reklamácia je uplatnená včas, ak bola vydavateľovi doručená najneskôr v 10. kalendárny deň odo dňa vydania, ktorého sa reklamácia týka, inak právo na uplatnenie reklamácie zaniká. V prípade nesprávnej fakturácie je povinný predmetnú faktúru reklamovať do 3 dní odo dňa doručenia.

6.3. Objednávateľ je povinný pri opakovanom uverejnení inzerciu skontrolovať. Vydavateľ neuzná nárok na náhradnú inzerciu v prípade, ak sa pri jej opakovaní objavila rovnaká chyba, bez toho, aby bola najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámená vydavateľovi.

6.4. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené tretími osobami alebo neodvrátiteľnými udalosťami.

6.5. V prípade, že pri uverejnení inzercie vznikli chyby, ktoré boli zapríčinené vydavateľom, a objednávateľovi tým bola spôsobená škoda, je vydavateľ povinný objednávateľovi poskytnúť náhradnú inzertnú plochu na uverejnenie rovnakého inzerátu bez chýb, ktorého lehota na čerpanie náhradného uverejnenia uznanej reklamácie je v lehote do 30 kalendárnych dní. V prípade terminovaného obsahu inzerátu je vydavateľ povinný objednávateľovi poskytnúť primeranú cenovú zľavu. Tento záväzok vydavateľa sa nevzťahuje na prípady, keď objednávateľ nedodržal podmienky dohodnuté v zmysle článku VI., bodu 6.1. V prípade náhradného uverejnenia inzerátu objednávateľ nie je povinný uhradiť náhradný, správne uverejnený inzerát. Ak inzerát nebol uverejnený v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo na uverejnenie inzerátu v náhradnom termíne.

6.6. Bezplatná občianska riadková inzercia je služba čitateľom, ktorú spoločnosť FIMM Consult, spol. s r.o. poskytuje občanovi pre internetovú inzerciu, ktorá neobsahuje prvky komerčnej inzercie a preto nemôže byť dôvodom reklamačného konania.

6.7. Overovanie vydania inzerátov nie je náplňou práce reklamačného oddelenia a vydavateľ nie je povinný overovať vydanie objednaného inzerátu.

6.8. Inzeráty, ktoré sú obsahom alebo formou v rozpore s platnými právnymi normami SR alebo inak poškodzujú záujmy vydavateľa alebo sa nezlučujú s inzertnou politikou vydavateľa, môže vydavateľ odmietnuť uverejniť, a preto nemôžu byť predmetom reklamačného konania. V takom prípade vydavateľ vráti Objednávateľovi prijatú zálohu alebo úhradu za uverejnenie inzercie.

6.9. Charakteristiku občianskej a komerčnej inzercie určil vydavateľ v podmienkach inzercie, a rovnako určil aj povinne spoplatnené rubriky.

6.10. V prípade okamžitej reklamácie, t. j. v deň vydania, rozhodne vydavateľ o reklamácii do 3 pracovných dní od dňa, kedy bola sťažnosť od klienta prijatá.

6.11. V prípade neprimeranej formy alebo obsahu komunikácie je pracovník reklamačného oddelenia oprávnený prerušiť telefonické vybavovanie inzercie. Inzerent môže využiť písomné formy reklamácie.

VII. Špecifikácia riadkovej inzercie

7.1. Pod pojmom riadková inzercia sa rozumie platený textový oznam komerčného alebo nekomerčného charakteru, objednaný právnickou alebo fyzickou osobou, pri ktorom na rozdiel od ostatných foriem inzercie (napr. plošná, reklamný článok, vkladaná, vlepovaná inzercia a pod.) je základná cena stanovená v závislosti od celkového počtu objednaných a uverejnených znakov riadkovej inzercie (okrem ostatných príplatkov za umiestnenie a pod.). Riadková inzercia je vo väčšine prípadov zalamovaná na šírku jedného stĺpca a jej umiestnenie závisí od kapacitných a technických možností výroby periodika.

7.2. Pod pojmom znak sa pre výpočet ceny riadkovej inzercie rozumie akýkoľvek alfabetický a numerický znak, medzera medzi slovami a ostatné formy znaku (výkričník, otáznik, smajlík, pomlčka a pod.).

7.3. Text riadkovej inzercie nesmie bezdôvodne začínať číslovkou(ani keď ide o telefónne číslo), interpunkčnými znamienkami, či inými znakmi, ktoré nemajú priamy vplyv na obsah inzerátu. Ako kontakt sa nesmie uvádzať audiotextové číslo. V prípade, ak sa v texte inzerátu nachádza audiotextové číslo, je objednávateľ povinný zabezpečiť a predložiť na uverejnenie také znenie inzerátu, v ktorom bude čitateľne a pravdivo uvedená cena za hovor.

7.4. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť inzerciu, ktorá by menovite poškodila inú osobu, firmu, inzerciu s textom, ktorý je protizákonný, peňažné hry, predaj liekov, inzerciu, v ktorej sa požaduje vopred finančná čiastka, inzerciu priečiacu sa spoločenskej etike, inzerciu, ktorej text je redakcii nečitateľný alebo nezrozumiteľný.

7.5. Riadkovú inzerciu pre uverejnenie v tlačených periodikách vydavateľa je možné objednať:
- písomnou objednávkou, ktorú doručí objednávateľ osobne do sídla vydavateľa alebo ju zašle poštou alebo e-mailom priamo na adresu vydavateľa

7.6. Na riadkovú inzerciu pre uverejnenie v tlačených periodikách vydavateľa objednanú klasickou formou sa vzťahujú podmienky uvedené v ustanoveniach v článkoch I. až VII. VOP.

7.7. Na riadkovú inzerciu pre uverejnenie v tlačených periodikách vydavateľa objednanú prostredníctvom internetového rozhrania sa vzťahujú podmienky uvedené v článku VII. a VIII. VOP.

VIII. Uverejnenie riadkovej inzercie objednanej prostredníctvom internetového rozhrania

8.1. Uverejnenie riadkovej inzercie v tlačených periodikách vydavateľa objednanej prostredníctvom internetu prebieha pomocou internetového rozhrania na základe vyplnenia a odoslania formulára objednávky, ktorý musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie riadkovej inzercie, najmä:
a) obchodné meno/názov objednávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH a presnú adresu sídla/bydliska objednávateľa, na ktorú bude vydavateľ posielať faktúru za uverejnenie inzercie,
b) číslo alebo iné evidenčné označenie objednávky,
c) počet inzerátov a požadované termíny uverejnenia (dátum vydania),
d) presný text inzerátu,
e) kontakt na pracovníka zodpovedného za danú objednávku.
8.2. Cena za uverejnenie riadkovej inzercie vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia riadkovej inzercie a je platná pri platbe vopred.

8.3. Objednávka riadkovej inzercie prostredníctvom internetového rozhrania sa považuje za záväznú a je zaradená do plánu na uverejnenie až v prípade úhrady ceny za inzerciu najneskôr 3 pracovné dni pred uverejnením objednanej inzercie. Za deň úhrady inzercie sa považuje deň, v ktorom bola predmetná suma pripísaná na účet vydavateľa.

8.4. Objednávateľ je povinný platbu za objednanú inzerciu označiť prideleným unikátnym identifikačným číslom objednávky, pričom v platobnom príkaze ho objednávateľ uvedie ako variabilný a špecii cký symbol.

8.5. Unikátne identifikačné číslo objednávky je automaticky vygenerované internetovým rozhraním vo formulári objednávky po vyplnení všetkých nevyhnutných údajov v zmysle bodu 8.1.a) – 8.1.e) týchto VOP.

8.6. Vydavateľ má právo bez súhlasu a vedomia objednávateľa upraviť obsah inzerátu, a to v prípadoch porušujúcich zákon, pravopisných a štylistických chýb, alebo vulgarizmov nachádzajúcich sa v texte inzerátu. Zmena znenia inzerátu a teda aj počtu znakov inzerátu však nemá vplyv na výšku ceny inzerátu, resp. ceny, ktorú už objednávateľ za inzerát uhradil.

8.7. Vydavateľ má právo neuverejniť inzerciu v pôvodne objednanom termíne v prípade, ak objednávateľ neuviedol variabilný symbol pri platbe za objednanú inzerciu v zmysle bodu 8.5. obchodných podmienok alebo uviedol nesprávny alebo neúplny variabilný symbol.

8.8. Ak objednávateľ uhradil vyššiu sumu za objednanú inzerciu ako bola vygenerovaná inzertným rozhraním, bude predmetná inzercia uverejnená v zmysle zaslanej objednávky a rozdiel medzi uhradenou cenou a skutočne prináležiacou cenou v zmysle platného cenníka inzercie v čase uverejnenia inzercie, bude na základe písomnej žiadosti klienta vydavateľom vrátený na účet objednávateľa.

8.9. Ak objednávateľ uhradil nižšiu sumu za objednanú inzerciu ako bola vygenerovaná inzertným rozhraním, bude predmetná inzercia uverejnená až po doplatení rozdielu medzi uhradenou a skutočne prináležiacou cenou v zmysle platného cenníka inzercie, a to v náhradnom termíne uverejnenia, pričom však doba medzi pôvodne objednaným termínom uverejnenia a náhradným termínom uverejnenia inzercie nesmie prekročiť 15 kalendárnych dní.

8.10. Ak objednávateľ uhradil nižšiu sumu za objednanú inzerciu ako skutočne prináležiacu sumu v zmysle platného cenníka inzercie z dôvodu označenia komerčnej riadkovej inzercie zo strany objednávateľa ako za inzerciu nekomerčnú, bude predmetná inzercia uverejnená až po doplatení rozdielu medzi uhradenou a skutočne prináležiacou cenou v zmysle platného cenníka inzercie, a to v náhradnom termíne uverejnenia, pričom však doba medzi pôvodne objednaným termínom uverejnenia a náhradným termínom uverejnenia inzercie nesmie prekročiť 15 kalendárnych dní. Rozhodnutie o správnosti zaradenia inzercie do kategórie komerčná, resp. nekomerčná riadková inzercia je výlučne v kompetencii vydavateľa.

8.11. Ak objednávateľ neuhradí rozdiel medzi už uhradenou nižšou cenou a skutočne prináležiacou cenou za inzerciu v zmysle platného cenníka inzercie najneskôr 3 pracovné dni pred náhradným termínom uverejnenia inzercie v zmysle článku 8.10. a 8.12. VOP, vydavateľ inzerciu v náhradnom termíne neuverejní a na predmetnú inzerciu uplatní storno poplatok v zmysle platných cenníkov inzercie.

8.12. Vydavateľ má právo neuverejniť objednanú inzerciu v prípade, ak objednávateľ neuhradil cenu za inzerciu v zmysle bodu 8.3. a 8.4. VOP.

8.13. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť objednávku na riadkovú inzerciu, ktorej obsah je v rozpore s platnými právnymi normami SR alebo by iným spôsobom mohol poškodiť záujmy vydavateľa.

IX. Ďalšie ustanovenia

9.1. Informácie ohľadne zadávania reklamy na internete sú k dispozícii na www.avizo.sk.

9.2. Obe strany považujú obsah objednávky a zmluvného vzťahu vzniknutého medzi zmluvnými stranami za predmet obchodného tajomstva a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú z objednávky a uzavretej zmluvy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka o obchodnom tajomstve.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.